Adatvédelmi tájékoztató

//Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató 2023-06-22T08:43:39+02:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  1. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Név:                            Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: HBMFÜ)

Székhely:                    4024 Debrecen, Piac u. 54.

Cégjegyzékszám:        09-09-017102

Telefonszám:             +36 52 507-539

Levelezési cím:           4002 Debrecen Pf.: 78.

E-mail cím:                  fejlesztes@hbmfu.hu

Honlap:                      http://www.hbmfu.hu

  1. Adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre, megőrzési ideje

2.1 Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

Az Adatkezelő az egyszerű elektronikus kapcsolattartás céljából kapcsolat-felvételi űrlapot biztosít az érdeklődők („Érintettek”) számára.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az EU 679/2016 rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet, röviden: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti.

Az Érintett az egyes mezők (név, e-mail cím, üzenet szövege) kitöltésével fejezi ki hozzájárulását az adatkezeléshez. Az érintett a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A megadott adatokat a megkeresés elintézésétől számított 1 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő.

2.2 Cookiek a honlapon

A cookiek (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek a látogató számítógépére vagy mobil eszközére, és elsődleges céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék a felhasználói élményt.

A HBMFÜ csak a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiekat használ az alábbiak szerint

Cookie neveCéljaTárolási ideje
PHPSESSIDMegőrzi a munkamenet állapotát az oldalkérések között.Érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlõdik.
__cfduidBiztonsági okból kerül alkalmazásra, hogy kiszűrjük a rosszindulatú látogatókat a honlapról.
HASH__icl_current_language, _icl_current_languagetöbbnyelvűség cookie1 nap

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni, ezért az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelő jogos érdeke, hogy biztonságos és gördülékeny használatot biztosítson.

  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybevétele

A honlap üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez a HBMFÜ adatfeldolgozóként veszi igénybe az eKÖZIG Zrt. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) szolgáltatásait.

Az érintettek által az űrlapon megadott adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra.

  1. Az érintettet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megillető jogok

Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban) előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott döntésről.

6.1 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) adatok forrása;

h) automatizált döntéshozatal ténye.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

6.3 Törléshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése közérdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik. 

  1. Jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso  oldalon.